Här nedan kan du läsa de resevillkor som Swedish MC Touring AB tillämpar. Här finns också en länk till Kammarkollegiet, där du kan läsa om den resegaranti som vi ställt. Den innebär att du kan få ersättning om din resa blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens.

RESEVILLKOR Swedish MC Touring AB

  1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när SwMCT AB, via mail, bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. SwMCT AB ska bekräfta resenärens beställning utan skäligt dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Anslutningsresa ingår ej i de resor som produceras av SwMCT AB.

1.3 Resenären ska omgående meddela SwMCT AB eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.4 För samtliga resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären informeras om detta i resebeskrivningen. Eventuellt beslut om att ställa in resan tas senast 30 dagar före avresa. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd, dock skall samtliga av resenären betalda avgifter återbetalas.

  1. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska i samband med anmälan betala en anmälningsavgift om 500 SEK.

2.3 Resenären ska ha betalat resans pris senast 30 dagar före avresa om ej annat avtalats vid beställningstillfället.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har SwMC T AB rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i eget rum har SwMCT AB rätt att ta ut en tilläggsavgift.

  1. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

3.2 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären återfå alla erlagda avgifter.

3.3 Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 7 dagar före avresa, ska resenären erlägga 25% av resans pris som en avbokningskostnad.

3.4 Vid avbeställning inom 7 dagar före avresa ska resenären erlägga hela resans pris.

3.5 Resenären har rätt att frånträda avtalet utan avbokningskostnad om priset enligt 5.2 höjs med mer än 8%. Resenären måste i så fall inom 7 dagar efter att resenären underrättats om prishöjningen meddela SwMCT AB om att avtalet frånträds. 

  1. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan och som övertar resan enligt den bokning som överlåtaren gjort (t.ex. avseende enkelrum). Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta SwMCT AB om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot SwMCT AB eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

  1. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor

SwMCT AB har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att SwMCT AB informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 SwMCT AB får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i transportkostnader som ingår i resan, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som SwMCT AB drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om SwMCT AB:s kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. SwMCT AB får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 SwMCT AB ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.3 SwMCT AB och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.3.1 Både SwMCT AB och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift.

5.3.2 Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 5.3.1 ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

5.3.3 Om SwMCT AB säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd.

5.3.4 Om paketreseavtalet sägs upp ska SwMCT AB utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala de avgifter som resenären erlagt.

  1. SwMCT AB ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

6.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska SwMCT AB om möjligt ordna lämpligt ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan SwMCT AB inte erbjuda detta, får SwMCT AB erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag.

6.1.2 Kan SwMCT AB inte erbjuda något alternativ kan resenären ha rätt till prisavdrag.

6.2 Prisavdrag och skadestånd

6.2.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

6.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om SwMCT AB visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

6.2.3 Resenären har inte rätt till skadestånd, om SwMCT AB visar att felet beror på ett hinder utanför SwMCT ABs kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.2.4 Rätt till skadestånd på grund av att SwMCT AB ställt in resan föreligger inte om SwMCT AB visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

6.2.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

6.2.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är SwMCT AB ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

6.3 Reklamation

6.3.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar SwMCT AB om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att SwMCT AB kunde ha avhjälpt felet.

6.3.2 Utan hinder av punkt 6.3.1 får resenären åberopa fel om SwMCT AB har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

  1. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

7.1 Arrangörens anvisningar

7.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som SwMCT AB anlitar.

7.1.2 Resenären är skyldig att respektera de ordnings-, trafik- och körregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan SwMCT AB häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

7.1.3 Resenären kan även avvisas om han/hon framför sin motorcykel under påverkan av alkohol och/eller droger. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport och betala de kostnader som uppkommer i samband med detta.

7.2 Resenärens ansvar för skada

7.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar SwMCT AB.

7.3 Resenärens ansvar för formaliteter

7.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt A-körkort, pass, visum, vaccinationer och försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från SwMCT AB.

7.3.2 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av SwMCT AB.

7.4 Avvikande från arrangemanget

7.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att omedelbart meddela detta till SwMCT AB eller reseledaren.

  1. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

PDF-version av resevillkoren för utskrift >>